Hạ Cánh Nơi Anh dưới góc nhìn của người Triều Tiên | showbiz24h.us
Một lính Triều Tiên đào ngũ làm cố vấn văn hóa cho 'Hạ cánh nơi anh', còn một số người Triều Tiên thoát ly thìlên đầu trang